Thực hiện kế hoạch hoạt động của nhà trường, sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020, tổ chuyên môn 4, 5 trường Tiểu học Hồng Tiến II đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Việc tìm hiểu và nhận xét cũng đã được các đồng chí giáo viên thực hiện theo quy trình hướng dẫn từng nhóm và từng bộ môn khác nhau. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, giáo viên bỏ phiếu lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học.

*Kết quả lựa chọn của tổ như sau:

1. Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Đạo đức tổ lựa chọn bộ “ Cánh diều”.

2. Môn Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất , Âm nhạc tổ thống nhất chọn bộ  

“ Cùng học để phát triển năng lực” : .

3. Môn Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm tổ lựa chọ bộ “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” :

Dựa trên những ý kiến nhận xét và kết quả bỏ phiếu lựa chọn, tổ chuyên môn lập danh sách báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn.